Masz pytanie? Dzwoń: (29) 752 43 42
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

AKADEMIA LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa!

  • A
  • A
  • A

Ramowy program studiów

Moduł 1. Potencjał rozwojowy lidera zespołu

a. potencjał rozwojowy lidera – ukryte oraz jawne możliwości i talenty

b. kompetencje: wiedza, umiejętności, zachowania, postawy i wartości lidera

c. silne strony i obszary do rozwoju – „Tarcza Potencjału Lidera”

d. koncepcja „Act of Leadership” – jak rozpoznać zachowania przywódcze ?

e. liderzy przyszłości – jakich liderów będziemy potrzebować ?

f. jak rozwijać potencjał lidera – wsparcie coachingowe i mentoringowe

g. największe wyzwania dla lidera – klucz do rozwoju lidera i zespołu

h. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje rozwojowe

 

Zajęcia: 7-8.10.2017, sobota-niedziela (16 godz.), Włodzimierz Świątek

 

Moduł 2. Rola lidera – czyli od menedżera do lidera

a .jak z menedżera stać się liderem ?

b. model przywództwa Michaela Watkinsa

c. bycie pomiędzy menedżerem a liderem (role i obszary działania)

d. co naprawdę robią menedżerowie i liderzy ?

e. koncepcja „Ścieżka menedżera i lidera” i jej zastosowania praktyczne

f. definiowanie roli lidera – kluczowe wymiary roli lidera

g. rola a osoba – dynamika ról w procesie grupowym (symulacje i case study)

h. liderzy na różnych poziomach działania organizacji (ich rola i zadania)

i. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje rozwojowe

 

Zajęcia: 21-22.10.2017, sobota-niedziela (16 godz.), Włodzimierz Świątek

 

Moduł 3. Osobowość i autorytet lidera przyszłości

a. co stanowi o sile osobowości lidera ?

b. jak rozwijać osobowość lidera i członków jego zespołu ?

c. czym jest autorytet lidera i jak go budować ?

d. koncepcja modelu autorytetu M.Downeya

e. autorytet organizacji a autorytet lidera (wzajemne relacje)

f. rola wartości i postaw w budowaniu autorytetu lidera

g. autorytet a charyzma lidera (istotne różnice)

h. bycie autentycznym w roli lidera (koncepcja Authenticity Paradox H.Ibarra)

i. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje rozwojowe

 

Zajęcia: 4-5.11.2017, sobota-niedziela (16 godz.), Olaf Żylicz

 

Moduł 4. Rola lidera w budowaniu i rozwoju zespołu

a. modele budowy i rozwoju zespołu (model D.Tuckmana)

b. podział ról i zadań w zespole – użyteczne koncepcje i praktyki (model M.Belbina)

c. pięć dysfunkcji w pracy zespołowej (model P.Lencioniego)

d. zwiększanie efektywności pracy zespołu – pomocne techniki

e. jak zbudować zespół wysokiej skuteczności (High Performing Team)

f. cele zespołowe a cele indywidualne – koncepcja spójności

g. grupa i zespół w kontekście efektywności (koncepcja J.Katzenbacha i D.Smitha)

h. case study – „Efektywny zespół i jego lider”

i. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje

 

Zajęcia: 18-19.11.2017, sobota-niedziela (16 godz.), Włodzimierz Świątek

 

Moduł 5. Umiejętności komunikacyjne lidera

a. zasady skutecznej komunikacji lidera (koncepcja Kevina Murraya)

b. wizja i strategia działania lidera – jak ją komunikować podwładnym ?

c. bariery w procesie komunikacji i ich przezwyciężanie

d. jak być elastycznym w relacjach z podwładnymi ? (model MBTI)

e. różnorodność a efektywność komunikacji i współpracy w zespole

f. efektywna komunikacja w zespole – jak ją budować i wzmacniać?

g. komunikowanie celów i wyzwań zespołowych

h. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje rozwojowe

 

Zajęcia: 2-3.12.2017, sobota-niedziela (16 godz.), Beatricze Andrzejewska

 

Moduł 6. Motywowanie i delegowanie zadań przez lidera

a. rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej

b. motywowanie jednostki i zespołu – użyteczne metody i techniki

c. motywowanie do zwycięstwa (koncepcja Motivate to Win)

d. zasady, metody i techniki skutecznego motywowania

e. sztuka skutecznego delegowania zadań, uprawnień i odpowiedzialności

f. strefy delegowania zadań – narzędzia praktyczne i ich zastosowania

g. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje

 

Zajęcia: 6-7.01.2018, sobota-niedziela (16 godz.), Beatricze Andrzejewska

 

Moduł 7. Style przywódcze w praktyce działania lidera

a. koncepcja stylów przywódczych w różnych modelach i teoriach przywództwa

b. elastyczność w używaniu stylów przywódczych – co ją ogranicza ?

c. diagnoza stylów przywódczych (kwestionariusz D.Golemana)

d. style przywódcze a efektywność działania lidera

e. symulacje i case studies (najlepsze praktyki i sprawdzone modele)

f. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje rozwojowe

g. sesje feedbackowe – na bazie raportów z badania stylów przywódczych

 

Zajęcia: 20-21.01.2018, sobota-niedziela (16 godz.), Olaf Żylicz

 

Moduł 8. Wszechstronne Przywództwo – klucz do rozwoju lidera i zespołu

a. model Wszechstronnego Przywództwa B.Kaplana i R.Kaisera

b. podstawowe obszary działania lidera: jak działa lider i co robi lider ?

c. przywództwo strategiczne i operacyjne (charakterystyka i zastosowania)

d. przywództwo forsujące i angażujące (charakterystyka i zastosowania)

e. jeden czy wiele stylów przywódczych – jak być elastycznym ?

f. style przywódcze a efektywność działania – przykłady z praktyki

g. koncepcja „Mapa stylów przywódczych” i jej zastosowania

h. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje rozwojowe

 

Zajęcia: 3-4.02.2018, sobota-niedziela (16 godz.), Włodzimierz Świątek

 

Moduł 9. Lider i jego kluczowe obszary działania

a. model Johna Adaira: „Zespół – Jednostka – Zadanie”

b. koncentracja lidera na wspieraniu trzech kluczowych obszarów

c. konsekwencje braku wsparcia poszczególnych obszarów działania lidera

d. koncepcja „Leadership in Action” – jej zastosowania praktyczne

e. informacja zwrotna dla lidera – jako wsparcie dla rozwoju

f. informacja zwrotna dla zespołu – użyteczne metody i techniki

g. motywująca rola informacji zwrotnej – wzmacnianie motywacji i zaangażowania

h. case study – analiza wybranych przykładów z praktyki przywództwa

i. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje rozwojowe

 

Zajęcia: 24-25.02.2018, sobota-niedziela (16 godz.), Włodzimierz Świątek

 

Moduł 10. Lider i jego zespół w obliczu sytuacji trudnych

a. jak powstają sytuacje trudne w zespole ? (case studies)

b. rozwiązywanie konfliktów w zespole – użyteczne narzędzia i metody

c. rola lidera w sytuacji kryzysu w zespole – możliwości i zagrożenia

d. gry psychologiczne lidera i członków zespołu – mechanizm ich powstawania

e. lider w pułapce Trójkąta Dramatycznego (model S.Karpmana)

f. model Trójkąta Zwycięskiego (A.Choy) – i jego zastosowania praktyczne

g. bycie autentycznym – jak się uwolnić od gier psychologicznych ?

h. lider i zespół w sytuacji zmiany organizacyjnej (koncepcja J.Kottera)

i. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje

 

Zajęcia: 10-11.03.2018, sobota-niedziela (16 godz.), Włodzimierz Świątek

 

Moduł 11. Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji lidera

a. rozwijanie umiejętności skutecznej autoprezentacji i prezentacji

b. advocacy skills – prezentowanie i bronienia własnego stanowiska

c. prezentacja siebie, swojego wizerunku, swojej wizji i strategii

d. prezentacja projektu (biznesowego, społecznego, twórczego)

e. radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas prezentacji

f. jak wzmacniać siłę przekazu lidera – użyteczne techniki

g. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje

 

Zajęcia: 24-25.03.2018, sobota – niedziela (10 godz.), Beatricze Andrzzejewska

 

Moduł 12. Coaching i mentoring w pracy lidera zespołu

a. coachingowy styl zarządzania i kierowania zespołem

b. rola lidera a rola coacha i mentora (istotne różnice i możliwości działania)

c. umiejętności coachingowe – jak je rozwijać i doskonalić ?

d. team coaching i jego praktyczne zastosowania

e. mentoring i cross-mentoring – zastosowania praktyczne

f. sesje coachingowe i mentoringowe (laboratorium – case studies)

g. ćwiczenia praktyczne – omówienie, wnioski i rekomendacje

 

Zajęcia: 14-15.04.2018, sobota – niedziela (10 godz.), Beatricze Andrzejewska

 

Zakończenie ALP: Prezentacja projektów końcowych

a. prezentacja projektów końcowych (zespoły 3-osobowe)

b. ewaluacja i ocena końcowa – zaliczenie studiów podyplomowych

c. Key Learning Points – główne wnioski i rekomendacje dla studentów

d. Action Plan Lidera – narzędzie do dalszego rozwoju lidera

e. Wręczenie dyplomów i wyróżnienia dla najlepszych studentów/zespołów

Termin: 26-27.05.2017, sobota – niedziela

 

Informacje dodatkowe:

 

Proponowana forma zajęć: warsztaty i wykłady (proporcje do ustalenia z UTL – według klasyfikacji ETCS )

 

Czas trwania programu: dwa semestry (październik 2017 – maj 2018) łącznie 12 zjazdów weekendowych czyli 180 godzin dydaktycznych (1 godz. dyd.= 45 min.)

 

Metodologia pracy warsztatowej – „Experiential Learning” z zastosowaniem: ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, symulacji, case studies, prezentacji multimedialnych, gier szkoleniowych, omówień i analiz trenerskich, wniosków i rekomendacji rozwojowych dla uczestników programu.

 

Uczestnicy programu ALP: osoby zainteresowane rozwijaniem umiejętności menedżerskich i przywódczych ze środowisk: biznesowych, edukacyjnych, samorządowych, społecznych, organizacji pozarządowych, etc. Rekrutację na studia ALP prowadzi UTL w Przasnyszu.

 

Miejsce zajęć: siedziba UTL w Przasnyszu (ul. Szosa Ciechanowska 6), sala duża nr 14 (wyposażona w rzutnik multimedialny, laptop, ekran, flipchart, odtwarzacz CD).

 

Osoby prowadzące zajęcia: Olaf Żylicz, Włodzimierz Świątek (wykładowcy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej) oraz Beatricze Andrzejewska (trenerka i wykładowca, współpracująca z Instytutem Rozwoju Biznesu)

 

Koordynator merytoryczny programu ALP: Włodzimierz Świątek (wykładowca Szkoły Biznesu PW).

 

Koordynator studiów podyplomowych ALP (ze strony Uczelni Techniczno-Lingwistycznej w Przasnyszu): dr Elżbieta Sternal (kanclerz UTL)

Motto promujące program ALP:

„Na szefa powołuje Cię Rada Nadzorcza. Na lidera – serca i umysły ludzi”
John Adair – wybitny ekspert w zakresie przywództwa

Zapisz się na studia

Do niczego to nie zobowiązuje

Dostaniesz od nas więcej informacji.

 

 

Zobacz naszą politykę prywatności

Newsletter

Zapisz się na newsletter

Zobacz naszą szkołę


Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
woj. mazowieckie
tel.: (29) 752 43 42
fax: (29) 752 43 42

Blog

Międzynarodowa Współpraca z Indo-European Education Foundation

Uczelnia Lingwistyczna-Techniczna w Świeciu wydział Zamiejscowy w Przasnyszu ma przyjemność poinformować o nawiązaniu współpracy z IEEF

Czytaj więcej >

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów ULT

Szanowni Państwo, zachęcamy absolwentów ULT do wzięcia udziału w badaniu monitorowania karier zawodowych. W zakładce Tok Studiów znajduje się

Czytaj więcej >

Kurs podniesienia kwalifikacji dla obcokrajowców: „Metodologia badań w naukach humanistycznych i społecznych”

Uczelnia Lingwistyczno -Techniczna w Świeciu w dniach od 02 lipca do 15 lipca razem z Centrum Badań Europy Wschodniej UWM gościła grupę

Czytaj więcej >